Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností PATOK a.s. (dále jen Zhotovitel) a jinými osobami (dále jen Objednatel) při provádění služeb Zhotovitelem. Ustanovení VOP platí, pokud si smluvní strany nesjednají jinak ve smlouvě o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“).

1. Uzavření smluvního vztahu

1.1 Objednatel a Zhotovitel mohou uzavřít smluvní vztah následujícími způsoby:

a) písemným přijetím písemného návrhu smlouvy nebo celoroční objednávky;

b) přijetím objednávky Objednatele ze strany Zhotovitele;

c) přijetím nabídky Zhotovitele ze strany Objednatele.

Není-li objednávka dle odst. 1.1, písm. b) dostatečně určitá, Zhotovitel zašle Objednateli nabídku, jejímž přijetím ze strany Objednatele dojde k uzavření smlouvy. Je-li objednávka učiněna ústně, příp. není-li nabídka Zhotovitele přijata písemně, smluvní strana na žádost druhé smluvní strany obsah dílčí smlouvy s účinky uvedenými v § 1757 občanského zákoníku potvrdí.

1.2 Doporučené náležitosti objednávky jsou následující:

firma nebo jméno Objednatele, sídlo nebo jeho bydliště, a jde-li o podnikatele IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, specifikaci objednávané služby, její rozsah, termín a místo dodání. V případě objednávky převzetí odpadu jsou dalšími doporučenými náležitostmi: množství odpadu po jednotlivých druzích, a druh obalů, v nichž bude odpad předáván a požadavky na vrácení obalů. Učiní-li Objednatel objednávku dle tohoto článku 1., cena služeb se stanoví dle ceníku Zhotovitele (viz článek 5 VOP), není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

1.3 Objednatel upřesní své požadavky na poskytnutí služby dispečerovi Zhotovitele.

1.4 Objednatel a Zhotovitel mohou způsobem uvedeným v odst. 1.1, písm. a) uzavřít rámcovou smlouvu nebo celoroční objednávku, ve které si sjednají vzájemná práva a povinnosti na dobu určitou či neurčitou, přičemž zde nespecifikují přesný rozsah služeb, které mají být poskytnuty. Provedení konkrétních služeb se v takovém případě řídí rámcovou smlouvou nebo celoroční objednávkou a dílčí smlouvou uzavřenou na základě rámcové smlouvy nebo celoroční objednávky způsobem uvedeným v odst. 1.1, ve které strany sjednají konkrétní rozsah služeb, příp. i zvláštní podmínky jejich provedení. V případě rozporu mají přednost ustanovení dílčí smlouvy. Za Objednatele je oprávněna obsah dílčí smlouvy potvrdit osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních nebo v průběhu poskytnutí služeb osoba, která předala Zhotoviteli pracoviště, ledaže Objednatel písemně vyrozuměl Zhotovitele, že tato osoba není oprávněna za Objednatele obsah dílčí smlouvy potvrdit.

1.5 Kde se v těchto VOP hovoří o smlouvě, rozumí se tím rámcová i dílčí smlouva, není-li stanoveno jinak.

2. Poskytnutí služeb Zhotovitelem

2.1 Spočívá-li poskytnutí služeb Zhotovitele v provedení díla, Zhotovitel splní svoji povinnost poskytnout služby v okamžiku, kdy předá dílo Objednateli. O tom strany sepíší předávací protokol. V předávacím protokolu se uvede rozsah provedených prací za použití měrných jednotek, je-li to možné. Podpisem předávacího protokolu strany stvrzují rozsah dohodnutých a provedených prací a Objednatel potvrzuje, že poskytnuté služby byly ze strany Zhotovitele dodány řádně a včas.

2.2 Spočívá-li poskytnutí služeb v odběru odpadu, Zhotovitel splní svoji povinnost poskytnout služby v okamžiku naložení odpadu připraveného k přepravě z míst či nádob určených pro shromažďování a skladování odpadu nebo přečerpání odpadu z místa vzniku do cisterny Zhotovitele nebo není-li objednána doprava, v okamžiku převzetí odpadu od Objednatele na sběrném dvoře odpadů provozovaném Zhotovitelem v Lounech. Společně s odpadem předá Zhotovitel Objednateli předávací protokol, na kterém Objednatel potvrdí svým podpisem deklarované množství a druh odpadu. Nejpozději s první dodávkou odpadu v kalendářním roce, předá Objednatel Zhotoviteli ZPO (základní popis odpadu) včetně protokolu o analýze odpadu, popř. čestné prohlášení původce odpadu. Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů potvrdí Objednatel při každém předání nebezpečného odpadu.

2.3 Odpady je možné předávat přímo na sběrném dvoře v Lounech v otvírací době sběrného dvora. Zhotovitel na dotaz Objednatele poskytne veškeré informace o otevírací době sběrného dvora.

3. Práva a povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel je povinen pro Objednatele poskytnout služby specifikované v uzavřené smlouvě.

3.2 Zhotovitel je povinen při poskytování služeb dodržovat příslušné právní předpisy, zejména zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

3.3 Zhotovitel se zavazuje informace získané podle odst. 4.2 VOP uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím stranám bez svolení Objednatele.

3.4 Zaměstnanci Zhotovitele jakož i třetí strany, které zhotovitel k provedení díla použije, jsou povinni dodržovat obecné bezpečnostní předpisy a zvláštní bezpečnostní předpisy, ze kterých byli Objednatelem proškoleni dle odst. 4.7 VOP.

3.5 Zhotovitel může v případě nutnosti nechat poskytnout službu nebo její část třetí osobu. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit Objednateli. Jeho odpovědnost vůči Objednateli zůstává zachována.

3.6 Zhotovitel není povinen převzít odpad, který (i) neodpovídá deklarovanému druhu odpadu dle smlouvy či předávacího protokolu, (ii) není vhodně předán k přepravě, (iii) převyšuje množství odpadu sjednaného k převzetí.

3.7 Je-li dodržení smluvních podmínek znemožněno nebo podstatně ztíženo působením vyšší moci či jiných obdobných okolností (stávka, úřední rozhodnutí, nedostatek pracovních sil, dopravní překážka, provozní porucha, nepříznivé počasí), není Zhotovitel v prodlení a dle dohody s Objednatelem může částečně nebo úplně od dílčí smlouvy odstoupit nebo poskytnout službu později, než bylo ujednáno. O tom, že nastala taková událost, Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele telefonicky nebo emailem.

3.8 Objeví-li se při poskytnutí služeb potřeba činností ve smlouvě nezahrnutých, Zhotovitel je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do okamžiku dohody stran o změně rozsahu prováděných služeb. Termín provedení služby (dokončení díla) se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou trvala jednání stran o podmínkách provedení víceprací a dobu nutnou k jejich provedení.

3.9 Zhotovitel je povinen zajistit a na vyžádání Objednatele prokázat, odbornou a zdravotní způsobilost veškerých zaměstnanců podílejících se na realizaci díla.

4. Povinnosti Objednatele

4.1 Objednatel je povinen poskytnutou službu převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

4.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost k poskytnutí služeb, zejména zajistit připravenost pracoviště, kde má být služba poskytnuta. Neposkytne-li Objednatel včas součinnost Zhotoviteli, Zhotovitel je oprávněn změnit termín provedení služby (dokončení díla) dle jeho možností a s přihlédnutím k počtu dní, po které nemohl služby poskytovat, kdy minimálně o dobu prodlení na straně Objednatele se prodlužuje doba plnění povinností na straně Zhotovitele a Zhotovitel nemůže být v prodlení po dobu, kdy trvá prodlení na straně Objednatele. Objednatel je povinen uhradit náklady, které Zhotoviteli vznikly z důvodu nepřipravenosti pracoviště a neuskutečnění součinnosti ze strany Objednatele.

4.3 Dle charakteru prováděné služby zajistí Objednatel Zhotoviteli bezplatně zejména následující součinnost k poskytnutí služby:

a) Odstávku technologie, zpřístupnění zařízení, povolení vstupů a vjezdů;

b) Pracovní stanoviště pro speciální vozidlo o rozměrech 4x20m;

c) Příjezdovou zpevněnou komunikaci a povolení vjezdu pro speciální vozidlo výšky 4m a s max. hmotností 50t;

d) Osvětlení pracoviště, odvětrání pracoviště a kontinuální měření nebezpečných plynů, vystavení písemného pracovního povolení;

e) Předání rizik a proškolení Zhotovitele o vnitřních pravidlech bezpečnosti práce;

f) Poskytnutí elektrického zdroje 230V s 400V/32A a odběr technologické vody v místě realizace;

g) Noční odstavení techniky v oploceném střeženém areálu;

h) Využití hygienického zázemí Zhotovitelem.

4.4 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškeré potřebné informace, týkající se vzniku odpadu, jeho shromažďování a vlastností. Na vyžádání je Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli veškeré informace o chemickém složení odpadu, způsobu a technologii vzniku odpadu a je povinen průběžně informovat Zhotovitele o všech okolnostech majících vliv na změnu fyzikálních a chemických vlastností odpadů. Na základě zdůvodněného požadavku Zhotovitele doloží Objednatel vlastnosti odpadu analytickým rozborem. Objednatel je povinen odpady předávat ve vhodných přepravních obalech. Objednatel je povinen při jednotlivých odběrech předávat pouze odpad, který je deklarován v předávacím protokolu a správně zařazen dle katalogu odpadů (kategorie, kat. číslo).

4.5 Pojme-li Zhotovitel podezření, že odpad nemá deklarované vlastnosti a složení je oprávněn provést chemickou analýzu odpadu. V případě prokázání jiných než Objednatelem deklarovaných vlastností nebo složení nese náklady analýzy Objednatel, v opačném případě Zhotovitel. Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit v plné výši náklady či škody, které Zhotoviteli vznikly v důsledku předání odpadu jiných vlastností či složení, než bylo deklarováno Objednatelem.

4.6 Dojde-li k významným změnám vlastností odpadu, musí Objednatel informovat o těchto změnách Zhotovitele v dostatečném předstihu tak, aby mohl Zhotovitel včas reagovat na tuto změnu a připravit bezproblémové převzetí odpadu.

4.7 Objednatel je povinen zajistit proškolení pracovníků Zhotovitele ze zvláštních bezpečnostních předpisů, které vydává pro svůj provoz nebo o specifických vlastnostech jím předávaného odpadu, a to před zahájením poskytnutí služeb. Každý pracovník je povinen provedení takového proškolení potvrdit svým podpisem.

5. Cena služeb

5.1 Nedohodnou-li se strany jinak, vychází cena služeb z jednotkových cen uvedených v dílčí nebo rámcové smlouvě.

5.2 Je-li cena v rámcové smlouvě určena odkazem na ceník, cena služby se řídí ceníkem Zhotovitele.

5.3 Dohodnou-li se strany ve smlouvě na ceně služeb, strany berou na vědomí, že takto sjednaná cena je stanovena dle předpokládaného rozsahu služeb.

5.4 Konečná cena se stanoví dle skutečně provedeného rozsahu služeb. Podkladem k fakturaci je předávací protokol obsahující rozsah poskytnutých služeb, potvrzený Objednatelem.

5.5 K ceně služeb bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem.

6. Platební podmínky

6.1 Jsou využívány tyto způsoby plateb: a) v hotovosti při předání odpadu, je-li předmětem smlouvy odběr odpadu v Lounech, b) platba zálohově předem bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele; d) platba faktur bezhotovostním převodem na účty Zhotovitele vedené u ČSOB a.s. Praha, č.ú: 195926566/0300, UniCredit Bank, č.ú: 735624833/2700, příp. na účet č. 216000640/0300 vedený v EUR.

6.2 Nedohodnou-li se strany jinak, faktura je splatná ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení.

6.3 Cena služeb se považuje za řádně uhrazenou jejím připsáním na účet Zhotovitele.

6.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu k opravě, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje. Lhůta splatnosti opravené faktury běží ode dne jejího vystavení.

6.5 Dostane-li se Objednatel do prodlení s platbou faktur, je Zhotovitel oprávněn u smlouvy, v rámci níž se Objednatel dostal do prodlení s placením, jakož i u jakékoliv jiné smlouvy uzavřené mezi stranami zrušit sjednanou slevu z ceny, změnit způsob platby, zastavit provádění služeb až do okamžiku vyrovnání dlužné částky nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že z důvodů popsaných v tomto odstavci dojde k zastavení prováděných služeb, potom nemůže na straně Zhotovitele dojít k prodlení do doby, kdy je Objednatel v prodlení s plněním svých povinností.

6.6 Objednatel není oprávněn zadržovat platby. Nedohodnou-li se strany jinak, je zápočet vzájemných pohledávek oprávněn Objednatel provést pouze v případě pravomocně přiznané pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli.

7. Odpovědnost za vady poskytnutých služeb a reklamace

7.1 Pokud má Objednatel za to, že poskytnuté služby v době jeho předání neodpovídají smluvním ujednáním, je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli odpovědnost za vady díla (dále jen reklamace).

7.2 Reklamace musí být uplatněna písemně (tj. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem) bez zbytečného odkladu.

7.3 Zjevné vady musí být reklamovány ihned při převzetí poskytnutých služeb. Ostatní vady musí být reklamovány ihned poté, co je Objednatel zjistil.

7.4 Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna dle odstavce 7.2., 7.3. a 7.5.

7.5 V reklamaci musí Objednatel přesně popsat vady, případně uvést, jak se projevují. Rovněž uvede své požadavky (nárok z vad díla) a připojí vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace.

7.6 Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

8. Odpovědnost za škody

8.1 Zhotovitel je pro případ způsobení škody pojištěn do výše 50.000.000 Kč. Do této výše Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s prováděním služeb.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu s účinností ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně v případě, že druhá smluvní strana:

a) poruší své smluvní či zákonné povinnosti a ani přes písemné upozornění neodstraní závadný stav tímto způsobený a neupustí od dalšího porušování povinností.

b) vstoupí do likvidace nebo ohledně ní bylo zahájeno insolvenční řízení.

Bylo-li započato s poskytnutím služeb před doručením výpovědi, je Objednatel povinen uhradit cenu za poskytnutou část služeb včetně ceny materiálu, který k poskytnutí služeb Zhotovitel pořídil a je-li výpověď podána ze strany Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit i další náklady, které Zhotoviteli v souvislosti s poskytnutím služeb do okamžiku účinnosti výpovědi vznikly.

9.2 Pokud ve smlouvě nebo VOP není stanoveno jinak, platí pro právní vztahy stran příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné obchodní podmínky Objednatele se na ně neuplatní.

9.3 Všechny písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s provedením díla dle VOP se považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, nejpozději však 10. dnem od uložení zásilky adresáta poště či dnem kdy bude vrácena zpět odesílateli jako nedoručená, bez ohledu na to, zda si adresát zásilku převzal nebo se o ní dozvěděl.

9.4 Veškeré spory vzniklé mezi stranami v souvislosti s provedením díla podle VOP budou rozhodovány obecnými soudy v ČR dle platného českého práva.

9.5 VOP mohou být ze strany Zhotovitele v přiměřeném rozsahu měněny a to zejména z důvodů zvýšení nákladů na straně Zhotovitele, změn zákonné úpravy nebo vývoje trhu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli změnu VOP vyvěšením jejich nového znění na svých webových stránkách a zasláním zprávy Zhotoviteli emailem, poštou nebo jiným prokazatelným způsobem. Nesouhlasí-li Objednatel se změnou VOP, je oprávněn změny odmítnout a vypovědět z tohoto důvodu smlouvu do 14 dnů ode dne oznámení změny VOP výše uvedeným způsobem. Během výpovědní doby, která je v tomto případě 14-ti denní a běží ode dne doručení výpovědi Objednateli, se řídí právní vztahy mezi stranami VOP ve znění před jejich změnou, pro kterou byla smlouva vypovězena.

9.6 Bude-li některé ustanovení VOP nebo smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost jejich zbývajících ustanovení. Smluvní strany se pro tento případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude v nejvyšší možné míře svým obsahem, podstatou a účinky podobné nahrazovanému ustanovení.

9.7 VOP jsou platné od 1. 12. 2017.

Služby

Lapoly bez starostí

Spravujete nebo vlastníte tukový (OT) či ropný lapol (ORL)? Postaráme se o komplexní servis, …

více zde

Vysávání nedostupných prostor

Trápí vás nějaký těžko dostupný prostor plný nečistot nebo zatopený sklep? Nemus…

více zde

Bezvýkopové opravy potrubí

Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop? Pomůžeme vám…

více zde